top of page
AMBER Photo_๒๑๐๗๒๒_37.jpg

การดำเนินธุรกิจของเรา

01

การปลูก

เราผลิตวัตถุดิบจากกัญชงที่มีคุณภาพสูง สะอาด ถูกสุขอนามัย ได้มาตรฐานความปลอดภัย ปราศจากสารกำจัดศัตรูพืชและสารปนเปื้อนอื่น ๆ

02

การผลิต / สกัด

เราใช้กระบวนการสกัดที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตน้ำมัน CBD สกัด และการคัดกรองสารสกัดเข้มข้นอื่น ๆ ที่สำคัญและมีประโยชน์เชิงการแพทย์

03

การพัฒนาในด้านการแพทย์

เราพัฒนาสูตรยาจากสูตรของการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

แนวทางการปลูก

เราใช้บรรทัดฐานงานวิจัยของกัญชงเพื่อการแพทย์เป็นหลัก

โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปลูก และมีการนำผลผลิตไปทดสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ผลผลิตที่มีมาตรฐาน

และสอดคล้องไปกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาหาคุณประโยชน์ที่สำคัญของกัญชงเพื่อการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้นไป

bottom of page