top of page
amber farm2.png

ที่สุดของนวัตกรรมกัญชงเพื่อการแพทย์

DSC00029-11-4.jpg

"ยกระดับมาตรฐานโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ เพื่ออนาคตอันก้าวไกลของกัญชงทางการแพทย์ระดับสากล"

แอมเบอร์ ฟาร์ม มุ่งพัฒนาเรื่องกัญชงเพื่อการแพทย์ในระดับอาเซียน โดยเน้นในเรื่องของงานวิจัย นวัตกรรมการปลูกที่ทันสมัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรมในขั้นตอนการผลิต เพื่อส่งผ่านออกมาเป็นโครงการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

แอมเบอร์ ฟาร์ม เป็นผู้ผลิตกัญชงเพื่อการแพทย์สัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ทั้งในเรื่องการปลูก และเรื่องนวัตกรรมด้านการแพทย์ที่จะนำมาประยุกต์เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด

bg.png

ความมุ่งมั่นของเรา

เรามุ่งสร้างการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรก

Growing the cannabis by Amber Staff

การเอาใจใส่

เรามีการสื่อสารกับทีมปลูกและที่ปรึกษาทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญกับทุกสถานการณ์และทุกโจทย์ที่เกิดขึ้น ภายใต้การดูแลของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ที่จะสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาในตัวผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

Amber clean room

การป้องกัน

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เรายึดถือ เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการดำเนินงานโดยยึดมาตรฐานอย่างเข้มงวด ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ทั้งในและต่างประเทศ จะต้องเป็นที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่หนึ่ง

Amber Farm factory

การสร้างนวัตกรรม

ทีมวิจัยและพัฒนาของเรามีส่วนสนับสนุนอันสำคัญยิ่งต่อทีมปลูกในการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งในการปลูกระบบ indoor greenhouse และ aeroponics บนพื้นที่ปลูกรวมกว่า 10,000 ตารางเมตร นับตั้งแต่เป็นเมล็ดจนถึงขั้นตอนการผลิต/สกัด โดยเรามีทีมที่ปรึกษาซึ่งมีความชำนาญในแต่ละเรื่องที่สำคัญครบทุกด้าน ตั้งแต่เรื่องดินจนถึงการวิเคราะห์ระดับโมเลกุล

Amber's Cannabis

การพัฒนา

ทีมปลูกและทีมนักวิจัยของเรามีจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง จะมีโจทย์และหัวข้อใหม่ ๆ ให้พัฒนาอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจจะออกสู่ตลาดเรียบร้อย เราก็จะพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

Amber Farm Cannabis

มุมมองด้านนวัตกรรม

เราประยุกต์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผลิตภัณฑ์

เราทำมากกว่าการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยารักษาโรค เรามุ่งมั่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อนำเสนอผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคม

 

แอมเบอร์ ฟาร์ม นำการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผสานกับความรู้ความเชี่ยวชาญ และอุดมการณ์ที่มุ่งมั่น มาใช้ในการพัฒนาด้านการแพทย์และส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

ผู้บริโภคที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบร่างกาย มีแนวโน้มที่จะตอบสนองได้ดีต่อการรักษา ซึ่งทางแอมเบอร์ ฟาร์ม ต้องการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของการใช้กัญชงในเชิงการแพทย์ โดยเราจะเป็นหนึ่งในแหล่งความรู้เฉพาะทางของแนวทางในการใช้กัญชงเพื่อการรักษาและเสริมประโยชน์ทางด้านการแพทย์

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ.png

#ติดตามเรา

bottom of page